Ogólne Warunki Umów

Ogólne Warunki Umów

 

Poniżej zawarte Ogólne Warunki Umów stanowią integralną część wszystkich zawieranych przez TSR Poland sp. z o.o. (dalej TSR) umów, zgodnie z treścią art. 381 § 1 kodeksu cywilnego. Postanowienia, porozumienia i uzgodnienia odbiegające od poniższych zapisów są nieważne.

 

Niniejsze Ogólne Warunki Umów są udostępniane Kontrahentom na stronie www.TSR-Poland.com.pl

 

I. Zamówienia

 1. Oferty składane przez TSR nie są wiążące i stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Zamówienia składane przez kontrahentów do TSR są wiążące wyłącznie po ich potwierdzeniu przez TSR. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w terminie 7 dni uznaje się, że TSR nie wyraził zgody na realizację zamówienia.
 3. TSR może odmówić realizacji zamówienia informując Kontrahenta o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Jakiekolwiek Ogólne Warunki umów stosowane przez Kontrahenta są nieważne i nie wiążą stron.
 5. Kontrahent nie może odstąpić od zaakceptowanego przez TSR zamówienia i jest zobowiązany do zapłaty pełnej uzgodnionej przez strony ceny.

II. Wysyłka

 1. Wysyłka towaru zostaje wykonana do wskazanego w zamówieniu miejsca przeznaczenia
  na koszt i ryzyko Kontrahenta.
 2. Czas realizacji zamówienia i dostawy nie jest wiążący dla TSR. W przypadku niezachowania terminu dostawy Kontrahent zobowiązuje się do wyznaczenia TSR odpowiedniego dodatkowego terminu na wykonanie dostawy przed skorzystaniem z jakichkolwiek przysługujących Kontrahentowi uprawnień.
 3. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na przewoźnika z momentem przekazania towaru do przewozu lub na Kontrahenta, jeśli wykonuje przewóz własnymi środkami.
 4. Kontrahent zobowiązuje się dostarczyć do TSR towar wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich, który stanowi wyłączną własność kontrahenta.

 

III. Rachunek i zapłata za towar

 1. Wraz z każdą dostawą TSR dostarczy Kontrahentowi pisemny rachunek (fakturę) oraz kwit wagowy, które zawierają numer zamówienia, miejsce odbioru, pełny opis dostarczanego towaru, ilość towaru, wagę, jednostki wagi, numer identyfikacji podatkowej, ewentualny numer VAT-UE czy ilość zanieczyszczeń.
 2. Jeżeli nie zostały podjęte żadne inne uzgodnienia w przedmiocie zapłaty ceny, ustala się 7 dniowy termin płatności za dostarczony towar, liczony od dnia otrzymania towaru oraz rachunku (faktury).
 3. TSR pozostaje właścicielem towarów do momentu otrzymania pełnej zapłaty zgodnie z wystawioną fakturą.
 4. Uzgodniona cena jest ryczałtowa i nie podlega zmianie.

 

IV. Odstąpienie, rozwiązanie umowy, potrącenie

 1. Kontrahent oświadcza, iż nie będzie dokonywał jakichkolwiek potrąceń swoich należności
  z należnościami przysługującymi TSR wobec Kontrahenta.
 2. TSR zastrzega sobie prawo do potrącenia wszelkich należności przysługujących Kontrahentowi wobec TSR z należnościami przysługującymi TSR wobec Kontrahenta.
 3. Kontrahent nie posiada uprawnienia do odstąpienia od zaakceptowanego zamówienia.

 

V. Gwarancja, Przyjęcie towaru, Reklamacja

 1. Strony uznają dostarczony towar za wolny od wad i zgodny z umową, jeśli w momencie przeniesienia ryzyka na Kontrahenta lub przewoźnika towar ten nie posiada wad, w tym kontrahent jest odpowiedzialny za pochodzenie towaru oraz wszelkie zanieczyszczenia w nim zawarte.
 2. Kontrahent powinien sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu i zgłosić wszelkie wykryte wady lub usterki w formie pisemnej. Wady ukryte należy zgłosić natychmiast po ich wykryciu.  
 3. Odpowiedzialność TSR z tytułu wad towaru zostaje ograniczona do wartości dostawy, w której wykryto wadę.
 4. Kontrahent nie jest uprawniony do dochodzenia względem TSR odszkodowania w postaci utraconych korzyści.
 5. W przypadku znalezienia w dostarczonym do TSR towarze materiałów wybuchowych, przedmiotów zamkniętych, przedmiotów posiadających puste przestrzenie wewnątrz (opakowania typu KEG, zbiorniki, butle itp. muszą zostać przecięte) lub radioaktywnych wszelkie koszty związane z dostawą, w tym koszty badań laboratoryjnych, analizy, sortowania, zabezpieczenia, przechowania, utylizacji, kar administracyjnych itp zostaną poniesione przez kontrahenta łącznie ze wszelkimi roszczeniami podmiotów trzecich. Zapis dotyczy również wykonywania przez kontrahenta dostaw na zlecenie TSR do podmiotów trzecich.

 

VI. Cesja, przeniesienie praw

 1. Kontrahent nie może przenieść praw i obowiązków lub ich części wynikających z zawartych umów na rzecz osób trzecich. Każde takie przeniesienie jest nieważne i nie wiąże TSR.
 2. Kontrahent nie jest uprawniony do wstrzymania zapłaty należności lub potrącenia swojej należności z należnościami wynikającymi z dostawy towaru.

 

VII. Miejsce świadczenia

 1. Miejscem świadczenia (jak i wykonania umowy) będzie każdorazowo miejsce wskazane w ofercie/ zamówieniu/ umowie lub w przypadku braku wskazania siedziba TSR.
 2. Wszelkie spory będzie rozpatrywał sąd rzeczowo właściwy dla siedziby TSR.
 3. Zawarcie, interpretacja umów i niniejszego regulaminu, a także ważność i wykonanie zobowiązań stron, podlegają przepisom prawa polskiego.

TSR Poland Sp. z o.o.
Budowlanych 6/1A
41-303 Dąbrowa Górnicza
Polska
Tel: +48 32 260 24 33
Fax: +48 32 268 03 04
Email: biuro@tsr-pl.com